Skip to main content

Van voorwaarden tot behandeling

Stappenplan vergoede dyslexiezorg voor scholen

Scholen nemen op twee momenten in het jaar een hoofdmeting af. Resultaten van de toetsen kunnen aanleiding geven om over aanmelding binnen de vergoede dyslexiezorg na te denken. Maar hoe gaat dat ook al weer? Het onderstaande overzicht geeft je een beeld van de route naar vergoede dyslexiezorg: in 4 stappen van voorwaarden en aanmelden naar onderzoek en behandeling.

Voorwaarden vergoede dyslexiezorg

Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling
(versie 3.0) is leidend binnen de vergoede dyslexiezorg. Toon aan dat er sprake is van ernstige en hardnekkige stagnatie in de lees- (en evt. spelling)ontwikkeling. Hiervoor gelden de volgende criteria:

  • De leerling scoort op de laatste drie hoofdmetingen V min (E-scores) op de DMT (zwakste 10%). We gaan uit van de totaalscore (kaart 1+2+3).
  • De school heeft het onderwijs op de ondersteuningsniveaus goed ingericht en heeft tussen de hoofdmetingen 4 x 15 minuten of 3x 20 minuten per week een specifieke leesinterventie ingezet op ondersteuningsniveau 3 (bijvoorbeeld: Bouw!, Connect, Ralfi).

Hier vindt u meer informatie over welke toetsen zijn toegestaan voor het leesdossier voor vergoede dyslexiezorg.

Aanmelden

Als wordt voldaan aan voorgaande criteria kan de leerling worden aangemeld. Ouder(s)/verzorger(s) doen de aanmelding via een formulier op onze website:

Aanmelden

Na de aanmelding verstuurt IJsselgroep twee vragenlijsten per e-mail naar de ouder(s)/verzorger(s) (één voor ouders en één voor school). Beide ingevulde vragenlijsten worden door de ouder(s)/verzorger(s) naar het aangegevens retouradres verzonden. Als alle documenten in ons bezit zijn, gaat een regiebehandelaar, senior gedragswetenschapper dyslexie of externe poortwachter het dossier screenen om te beoordelen of een leerling wordt toegelaten tot de vergoede dyslexiezorg.

Dyslexieonderzoek

Als een leerling is toegelaten tot de vergoede dyslexiezorg wordt er een afspraak gemaakt voor een dyslexieonderzoek. We starten met een intake met ouder(s)/ verzorger(s). Daarnaast vindt een onderzoek plaats naar lees- en spellingvaardigheden en deelvaardigheden om te bepalen of er sprake is van dyslexie. Als het nodig is wordt er verdiepend onderzoek uitgevoerd naar intelligentie, geheugen, taalverwerking en gedrag. In de conclusie van het onderzoeksrapport is te lezen of er sprake is van (ernstige) dyslexie en of de leerling in aanmerking komt voor een vergoede dyslexiebehandeling. Het dyslexieonderzoek wordt nabesproken met ouder(s)/verzorger(s) en school.

Dyslexiebehandeling

Als er sprake is van ernstige dyslexie komt de leerling in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling. Een dyslexiebehandeling vindt één keer per week plaats en duurt 45 minuten. De behandelingen vinden plaats op locaties verspreid door de regio. Het doel van een dyslexiebehandeling is het optimaliseren van het lees- en spellingniveau, passend bij de aard en de mogelijkheden van het kind. Tijdens een dyslexiebehandeling bij IJsselgroep staat het kind centraal. Het herkennen en gebruikmaken van talenten is onderdeel van de behandeling. Evenals het bevorderen van leesmotivatie en vinden van boeken met rijke taal die aansluiten bij de belevingswereld. Ouder(s)/verzorger(s) worden actief betrokken. Wij zien de individuele leerbehoeftes van kinderen en stemmen af met de school.

Bekijk hier de locaties

Wanneer kan ik starten

Ik wil mij aanmelden

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.